Universitetslektor i historia at Örebro universitet / Örebro University


Vi söker en universitetslektor i historia för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är historia.

Bakgrund

Historieämnet vid Örebro universitet bedriver en bred forsknings- och undervisningsverksamhet som omfattar till exempel mediehistoria, kulturhistoria, migrationshistoria, ekonomisk historia och historiedidaktik. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med engelska, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Historia är en av inriktningarna inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier.
Ämnet historia bedriver utbildning på grundnivå och forskarutbildningsnivå.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
För den aktuella anställningen sker undervisningen inom lärarutbildningen och grundkursen i historia. Viss undervisning sker på distans.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.
Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet
Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets och relaterar tydligt till Örebro universitets .
Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.
Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen. Meriterande är att ha erfarenhet av undervisning såväl på översiktskurser i historia som tematiska kurser. Meriterande är också erfarenhet av att handleda uppsatser med historisk och historiedidaktisk inriktning.
Övriga bedömningsgrunder
Vi fäster stor vikt vid ansvarstagande samt god förmåga att samarbeta med kollegor.

Information

Anställningen är 50 % av heltid under cirka 6 månader med start 1 augusti 2023. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Greger Andersson, e-post: 019-301494, eller Patrik Lundell, 019-30 24 10, e-post:
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt )
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:
Sista ansökningsdag är 2023-06-05. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Remember to mention that you found this position on Tyba