Biträdande universitetslektor i Sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisation at Uppsala Universitet

Biträdande universitetslektor i Sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisation

Publicerad: 2022-06-15
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal och institutionen är värd för kandidatprogrammen Program med inriktning mot Personal- och Arbetslivsfrågor (PA-programmet) och Sociologiprogrammet.
Sociologiska institutionen söker en biträdande lektor för forskning och undervisning inom området arbetsliv och organisation (i första hand, PA-programmet). PA-programmet delas mellan fyra olika institutioner. Förutom sociologi ingår även pedagogik, psykologi och företagsekonomi i programmet. Sociologiska institutionens bidrar med ett ”sociologiskt perspektiv” på organisation och organisering inom arbetslivet. Såväl forskning som undervisning inom ramen för det biträdande lektoratet ska vara av praktisk relevans för PA-programmet och studenternas framtida arbete i organisationer.

Anställningsperiod

Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2 f).
Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal (i synnerhet inom Program med inriktning mot Personal- och Arbetslivsfrågor). Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning i tjänsten uppgår till 40 % under de fyra åren av biträdande lektorat.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).
Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och dokumenterad förmåga att använda engelska som arbetsspråk.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.
Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som visar på goda kunskaper om organisation och organisering inom arbetsliv i allmänhet, samt villkor och förhållanden inom det svenska arbetslivet och på svenska arbetsplatser i synnerhet. Till detta räknas god förtrogenhet med den aktuella forskningen om organisation och organisering i arbetslivet, liksom dokumenterad praktisk erfarenhet av och vara aktiv i forskning om organisation och organisering av relevans för arbetslivet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd och vana att använda såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, ska tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Särskild vikt kommer att läggas vid undervisningserfarenhet inom organisation och organisering inom arbetslivet, såväl som om villkor och förhållanden inom det svenska arbetslivet och på svenska arbetsplatser. Undervisningserfarenhet med avseende på teori och metod, såväl som aktuell forskning inom det aktuella området kommer också tillmätas särskild vikt. Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeriteringoch i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Även förmåga att forskningsanknyta undervisningen samt att inom undervisningen interagera med för området relevanta aktörer inom och utom universitetet ska tillmätas betydelse.
Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.
Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.
Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
  • Ansökningsbrev
  • Bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1615.
För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Fredrik Palm, biträdande prefekt, tel 018-471 5193, fredrik.palm@soc.uu.se; Michael Allvin, universitetslektor och programsamordnare PA-programmet, tel 018-471 5182, michael.allvin@soc.uu.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2022.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Saco-rådet saco@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/1615
Sista dag för ansökan: 2022-08-31 Sök jobbet

Remember to mention that you found this position on Tyba